Jedna od osnovnih djelatnosti JKP „Čistoća“ doo Čelić na području Općine je i prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. JKP je opremljeno sa dva specijalna vozila za odvoz smeća i raspolaže sa 220 kontejnera koji su raspoređeni na području Općine i služe za primarno prikupljanje otpada od stanovništva. Općina Čelić je u saradnji sa susjednim općinama (Bijeljina, Lopare, Teočak i Ugljevik) formirala JP “EKO-DEP” u Bijeljeni čija je osnovna djelatnost odlaganje komunalnog otpada.
U narednom periodu planiramo da povečamo količinu prikupljenog sekundarnog otpada od domaćinstava , gdje se posebno prikupljao karton, najlon i plastika.
U toku 2018 godine odvojeno prikupljanje otpada vršili smo samo pravnim licima, a nakon što su ostvareni zapaženi rezultati, u toku 2019 godine i domaćinstva su uključena u tu aktivnost.
Za ovu aktivnost neophodna nam je dobra suradnja sa komunalnim inspektorom i drugim općinskim organima.
Količina čvrstog otpada koja se prikupi na području Općine iznosi 300 t. mjesečno. Odlaganje komunalnog otpada na regionalnu deponiju do sada nije bilo izvodljivo iz razloga nedovoljne tehničke opremljenosti preduzeća, kao i velike udaljenosti općine od same deponije u Bijeljini. U narednom periodu se mora pronaći način da se komunalni otpad, prije svega razdvaja na lokalnoj deponiji, kako bi se iz njega izdvojio sav koristan komunalni otpad, a da se preostali dio odvozi na regionalnu deponiju.
Uprava JKP zajedno sa općinom Čelić planira da u toku 2020 godine realizira projekat kupovine specijalne prikolice za prijevoz otpada koja u sebi ima instaliranu presu, kako bi se na taj način komunalni otpad prevozio na regionalnu deponiju. Time bi se u velikom dijelu smanjili troškovi prijevoza do Bijeljene.
JKP „Čistoća“ doo Čelić je u suradnji sa općinom Čelić, krajem 2017 godine nabavilo nabavilo presu koja bi služila za presovanje sortiranog komunalnog otpada, prije svega papira, najlona i PET ambalaže. Radnici JKP „Čistoća“ doo su u predhodnom periodu obišli sve osnovne škole na području naše općine kako bi se što više mladih uključilo u akciju prikupljanja otpada koji bi se mogao prodavati, te na taj način ostvarivati dodatni prihod. Na taj način bi se smanjile količine smeća koje bi se odvozile na regionalnu deponiju. Takođe, JKP „Čistoća“ doo je obezbjedilo 10 metalnih posuda za karton i PET ambalažu koji su podijeljeni najvećim pravnim licima, uključujući i naše škole, kako bi se vršila primarna selekcija ove vrste otpada.
Planirano je da se u toku 2020 godine nastavi sa otkupom kartona i PET ambalaže od pravnih i fizičkih lica, a isti bi se nakon presovanja prodavali.
U 2020 godini planirano je uključenje MZ Humci u organizovani odvoz komunalnog otpada i već su napravljeni pregovori sa rukovodstvom ove mjesne zajednice. Odvoz smeća iz ovih mjesnih zajednica kao i MZ Šibošnica i MZ Nahvioci odvozio bi se jednom sedmično, za razliku od ranijeg perioda kada se smeće odvozilo svake druge sedmice.
Plan je da se u januaru 2020 godine objavi tenderska dokumentacija vezana za kupovinu još jednog kamiona smećare. Ovaj projekat jednim dijelom finansira i nadležno kantonalno Ministarstvo. Realizacijom ovog projekta zamijenili bi postojeći kamion koji je zbog svoje starosti sklon kvarovima i velikim troškovima održavanja.