U 2020. godini JKP „Čistoća“ doo Čelić će nastaviti sa realizacijom odluke Općinskog vijeća, kojom je predviđeno plaćanje računa za utrošenu el. energiju i tekuće održavanje javne rasvjete od strane JKP „Čistoća“ doo.
Na prostoru općine Čelić instalisano je 590 rasvijetnih tijela raspoređenih na 22 mjerna mjesta. Urađen je atest za javnu rasvjetu kao i 35 stubova tom prilikom je uzemljeno. Izvršena kontrola od strane kantonalnog inspektora za energiju i uličnu rasvjetu.
U toku 2019. godine izvršena je zamjena cjelokupne javne rasvjete sa LED sijalicama.
U suradnji sa rukovodstvima MZ na području općine Čelić vrši se i proširenje ulične rasvjete, te se na osnovu zajedničke procjene određuje prioritetne ulice gdje se treba proširiti rasvjeta.
Realizacija projekta proširenja ulične rasvjete realizirat će se u toku 2020 godine čim vremenski uslovi to dopuste. Za ove potrebe kupljena je i određena kolićina stubova za javnu rasvjetu.