U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa za komunalne usluge, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za potrošače, JKP “Čistoća” doo Čelić je uvelo dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila) za sve naše potrošače.
Ovaj način dostave računa dostupan je za sve potrošače, nove i postojeće, bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima.
Dostava računa putem elektronske pošte (e-maila) se omogućava na zahtjev potrošača. Popunjavajući obrazac Zahtjev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredjeljuje na ovakav način dostave i isti će biti u primjeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije.
Korisnicima usluge dostave računa putem elektronske pošte, JKP “Čistoća” doo neće dostavljati račune na neki drugi način.
Korisnik može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa za potrošenu vodu i druge usluge, na osnovu računa dobijenog elektronskim putem, na isti način kao i sa računom dobijenim putem klasične pošte/inkasanta.
Prednosti elektronskog računa u odnosu na račun dobijen u papirnoj verziji su:
– pravovremenost dostave računa
– manji troškovi dostave računa
– mogućnost arhiviranja računa u digitalnom obliku na računaru
– zaštita životne sredine


Podnošenje zahtjeva
Zahtjev za dostavu računa za komunalne usluge putem elektronske pošte (u daljem tekstu Zahtjev) se podnosi na blagajni preduzeća uz uvid u ličnu kartu potrošača.
Korisnik na obrascu zahtjeva navodi ime i prezime, adresu, potrošački broj, telefonski broj, e-mail adresu, JIB (ukoliko je pravno lice) i dr.
Dostava računa elektronskim putem
Procedura slanja elektronskog računa potrošačima podrazumijeva generisanje i slanje računa u PDF formatu za fizička i pravna lica koja imaju aktivnu uslugu ,,dostava računa elektronskom poštom“. Korisnik na ovaj način dobija račun do 7. (sedmog) u mjesecu.


Upoznavanje potrošača sa procedurom slanja računa
Kada podnese zahtjev, potrošač se mora upoznati sa činjenicom da za svaki račun za komunalne usluge, dostavljen elektronskim putem, neće dobijati račune putem pošte/inkasanta.
Promjene podataka potrošača
Potrošač vode je dužan da na odgovarajući način obavijesti isporučioca vode o bilo kakvoj promjeni ličnih i idntifikacionih podataka navedenih u zahtjevu, odmah, a najkasnije u roku od 5 dana od nastajanja promjene. U protivnom, ukoliko iz ovog razloga bude onemogućena komunikacija sa potrošačem, smatraće se da je dostava svih e-mailova od strane isporučioca vode potrošaču uredno izvršena.


Otkazivanje usluge
Potrošačima koji su zahtjevali dostavu računa elektronskim putem, računi će se dostavljati putem e-maila sve dok se potrošač ne izjasni drugačije odnosno dok ne bude zahtjevana dostava računa putem pošte/inkasanta.
Za promjenu načina dostave odnosno otkaz usluge, potrošač se obraća na blagajni preduzeća.
Ukoliko se potrošač odluči za dostavu računa putem elektronske pošte, da bi mu račun bio dostupan, potrebno je da instalira PDF čitač elektronskih dokumenata.