Na osnovu člana 51. Statuta Javnog komunalnog preduzeća  «Čistoća» doo Čelić, Nadzorni odbor JKP «Čistoća» doo Čelić na sjednici održanoj dana: 09.10.2015. god. donosi:

CJENOVNIK KOMUNALNIH USLUGA KOJE PRUŽA JAVNO KOMUNALNO

PREDUZEĆE «ČISTOĆA» DOO ČELIĆ

A/ Organizacionajedinica  VODOVOD I KANALIZACIJA

 1. CIJENA VODE ZA DOMAĆINSTVA
 1. Cijena vode za domaćinstvo za potrošnju vode do 20 m3 vode mjesečno po domaćinstvu…………………………………………………………………………………………1,20 KM/m3
  1. Cijena vode za domaćinstva koja troše od 20 m3 do 40 m3 mjesečno, obračunava se po cijeni od……………………………………………………………………………………………….1,50 KM/m3
  1. Cijena vode za domaćinstva koja troše preko 40 m3 mjesećno,obračunava se po cijeni od …………………………………………………………………………………………………………. 1,80 KM/m3
  1. Ukoliko korisnik ima više od jednog vodomjera u svom vlasništvu, cjelokupna potrošnja vode na svim vodomjerima se obračunava po cijeni od ………………………………….1,50 KM/m3 izuzev vodomjera koji se vodi na adresi prebivališta vlasnika-korisnika gdje se potrošnja vode obračunava po cijeni iz stavke 1.1, 1.2 i 1.3.
  1. Za potrošnju koja se mjeri preko jednog vodomjera za više domaćinstava (kolektivno stanovanje), utrošak vode se raspodjeljuje i fakturiše posebno za svako domaćinstvo, a na osnovu broja članova u domaćinstvu. To jeste ukupan mjesečni utrošak vode evidentiran na zajedničkom vodomjeru dijeli se sa ukupnim brojem članova svih domaćinstava. Tako dobiveni utrošak po članu množi se sa brojem članova dotičnog domaćinstva. Na taj način dobiva se mjesečni utrošak vode za predmetno domaćinstvo, na koji se primjenjuju cijene vode iz gore navedenih stavki 1.1.i 1.2.
  1. Samo u posebnim okolnostima i u trajanju maksimalno do 3 mjeseca, može se obračun utroška vode za domaćinstvo vršiti paušalno na bazi potrošnje od 4 m3 vode po članu domaćinstva. Na tako dobiveni mjesečni utrošak vode primjenjuju se cijene vode iz stavke 1.1. i 1.2.
  1. Cijena vode za domaćinstva u Koraju obračunava se po cijeni od ……………………0,80 KM/m3

U cijenu vode je uračunat PDV i posebne vodne naknade.

 • CIJENA VODE ZA OSTALE KORISNIKE KOJI NE SPADAJU U KATEGORIJU                                                         DOMAĆINSTAVA
 • Cijena vode za javne ustanove

   (škole, obdaništa, socijalne i zdravstvene ustanove,sportske, vjerske institucije i ostale

Javne ustanove) ……………………………………………………………………………………1,70 KM/m3

      U cijenu vode je uračunat PDV i posebne vodne naknade.

 • Cijena vode za pravna lica (privredne subjekte),

zanatlije (obrtničke djelatnosti) i javna preduzeća ……………………………………..2,00 KM/m3

U cijenu vode je uračunat PDV i posebne vodne naknade.

 • Samo u posebnim okolnostima u slučaju da preko istoga vodomjera imamo mjerenje utroška vode za domaćinstvo i pravno lice iz stavke 2.2. , raspodjela utroška vode vršit će se na slijedeći način:

2.3.1.Mjesečni utrošak vode za domaćinstvo obračunavat će se i posebno fakturisati na bazi potrošnje od 4m3 vode po članu domaćinstva. Na tako dobiveni ukupni utrošak vode za predmetno domaćinstvo primjenjivat će se cijene vode iz stavke 1.1., 1.2.i 1.3.

2.3.2. Mjesečni utrošak vode za pravno lice iz stava 2.3. obračunavat će se i posebno fakturisati na taj način što će se od ukupnoga mjesečnoga utroška vode evidentiranoga na vodomjeru umanjivati mjesečni utrošak vode za domaćinstvo iz stavke 2.3.1. Na tako dobiveni mjesečni utrošak vode primjenjivat će se cijene iz stavke 2.2.

 • MJESEČNA NADOKNADA ZA ODRŽAVANJE-BAŽDARENJE I ZAMJENU VODOMJERA NAKON DOTRAJALOSTI
R.B.Profil priključkaCijena za domaćinstva u KMCijena za ostale korisnike u KM
 Do 1”1,502,00
 Od 1“ do 2”5,008,00
 Veći od 2“10,0015,00

Napomena: Gore navedene nadoknade se mjesečno obračunavaju i fakturišu uz svaki račun za vodu. Cijena uključuje PDV.

 • NADOKNADA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA
 • Nadoknada za ispuštene otpadne vode iz

Domaćinstva preko septičke jame (prečistača)……………………….0,30KM/m3utrošene vode

 • Nadoknada za ispuštene otpadne vode iz

Domaćinstva direktno bez prečistaća……………………………………0,50KM/m3utrošene vode

 • Nadoknada za ispuštene otpadne vode ostalih

Korisnika koji ne spadaju u kategoriju domaćinstva ispuštene preko odgovarajućeg prečistača…………………………………………………………………………………………….0,30KM/m3utrošene-ispuštene vode.

 • Nadoknada za ispuštene otpadne vode ostalih korisnika koji ne spadaju u kategoriju domaćinstva ispuštene bez odgovarajućeg prečistača……………………………………………………………………………………………..0,60KM/m3

utrošene-ispuštene vode.

Napomena: Nadoknada za ispuštanje otpadnih voda obračunava se i fakturiše mjesečno svakom korisniku uz račun za vodu kao posebna stavka. Cijena uključuje PDV.

 • NAKNADA I TAKSA ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA MJESNE VODOVODE.
R.B.Profil priključkaCijena za domaćinstva u KMCijena za ostale korisnike u KM
 do ¾“150300
 1“290580
 5/4“490980
 6/4“7901.580
 2“1.3002.600
 80 mm3.0006.000

Napomena: Priključak preko 80 mm na mjesni vodovod nije dozvoljen.

 • NAKNADA I TAKSA ZA PRIKLJUČAK NA POSTOJEČE MJESNE KANALIZACIONE SISTEME
R.B.Profil priključkaCijena za domaćinstva u KMCijena za ostale korisnike u KM
 do 150mm300600
 200mm5001.000

Napomena: Naknada i taksa za priključke urađene bez prethodne saglasnosti  i prisustva odgovornoga lica iz JKP «Čistoća» doo Čelić uvećava se za 100% od stvarne cijene naknade za predmetni priključak, ako je isti moguće legalizovati.

 • NAKNADA TROŠKOVA ZA RADOVE PONOVNOGA UKLJUČIVANJA NA VODOVOD I KANALIZACIJU

Cijena obuhvata rad na skidanju vodomjera i zatvaranju vode korisnicima koji ne plaćaju

Iskorištene komunalne usluge i ponovno puštanje iste:

 • domaćinstvo…………………………………………………………………………………………….50,00KM
  • ostali korisnici……………………………………………………………………………………….. 200,00KM
 • IZDAVANJE SAGLASNOSTI, POTVRDA, ZAHTJEVI I PROMJENE VLASNIŠTVA -KORISNIKA
  Cijena za domaćinstva u KMCijena za ostale korisnike u KM
 Podnošenje zahtjeva za priključak (snimanje priključka)  1020
 Izdavanje komunalne saglasnosti  1020
 Promjena vlasnika (korisnika usluga)  1020
 Taksa za učešće u javnim nabavkama/20
 Taksa za privremenu odjavu priključka sa gradskog vodovoda (maksimalno 3 god)1020
 Taksa za ponovnu prijavu priključka na gradski vodovod1020
 Izdavanje potvrda na osnovu zahtjeva1020

B/ Organizacionajedinica  PRIKUPLJANJE I ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA

 • MJESEČNA CIJENE USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA DOMAĆINSTVA
 • Za domaćinstva……………………………………………………………………………8,00 KM/mjesečno
 1. MJESEČNA CIJENA USLUGE ODVOZA SMEĆA ZA OSTALE KORISNIKE
 1. Pravni subjekti koj iimaju pripadajuću veličinu poslovnoga prostora preko

             400 m2obračun se vrši po m2 prostora……………………………………………………0,10KM/m2

PRAVNI I FIZIČKI SUBJEKTI KOJI IMAJU PRIPADAJUĆU POVRŠINU POSLOVNOG PROSTORA MANJU OD 400 m2

 1. Ugostiteljski objekti (restorani, caffebarovi, aščinice, ćevabdžince, buregdžince i sl.) prodajni prostori – diskonti, veleprodaje, samoposluge i djelatnosti slične namjene   ………………………………………………………………………………………………..30,00KM/mjesečno
  1. Mesnice kao i djelatnosti slične namjene………………………………….100,00KM/mjesečno
  1. Benzinske  pumpe ………………………………………………………………….30,00KM/mjesečno
 1. Proizvođači hljeba, peciva i sličnih proizvoda ………………………………………………………………………………………………. 30,00KM/mjesečno
 1. Automehaničari, autolimari, autoelektričari, vulkanizeri, autopraone, staklari, limari,

bravari, stolari, servisi za opravku kućnih aparata, prodavnice namještaja, specijalizovane trgovine, prodavnice mješovite robe i sl.         djelatnosti………………………………………………………………………………20,00KM/mjesečno

 1. Knjižare, butici, hemijskečistione, kafeslastičarne, salonizabave, apoteke,

Knjgovodstveni servisi, udruženja građana i stranaka, kancelarijski prostori i slično…………………………………………………………………………………….15,00KM/mjesečno

 1. Obućari, fotografi, sajdžije, zlatari, optičari,krojači, brijački i frizerski saloni,

firmopisci, videoteke, privatne zdravstvene ordinacije, cvjećare, kiosci i slično…………………………………………………………………………………….10,00KM/mjesečno

10.9     Vanredni odvoz otpada koji ne spada u komunalni otpad (građevinski šut, šljaka i sl.)

              Fakturisat će se na posebnoj fakturi na osnovu narudžbenice po cijeni od 100,00 KM za kontejner zapremine 5m3. U cijenu uračunat PDV.

Napomena: Cijena usluga odvoza smeća za korisnike koji nisu navedeni u Cjenovniku, biće formirana po osnovu datog Cjenovnika, gdje će se najpribližnije odrediti kategorija kojoj pripada korisnik usluga.

 1. CJENOVNIK  KORIŠTENJA DEPONIJE ZA ODLAGANJE SMEĆA
 1. Kolica, vreće i drugi paketi lično doneseni……………………………………………..BESPLATNO
  1. Auto-prikolica, zaprežna kola…………………………………………………………………..5,00 KM
  1. Traktorska prikolica-tamić……………………………………………………………………..10,00 KM
  1. Kamioni-teretna motorna vozila do 5 tona nosivosti…………………………………..40,00KM
  1. Vozila nosivosti preko 5 tona………………………………………………………………po ugovoru

NAPOMENA: Prilikom izdavanja odobrenja za odlaganje smeća odnosno izdavanja računa za odlaganje, obavezno utvrditi i naznačiti vrstu i količinu otpadnog materijala,  vlasnika otpadnoga materijala, registarski broj vozila, ime i prezime vozača i po potrebi druge podatke.

 1. CJENOVNIK  TRŽNO-PIJAČNIH  USLUGA NA ZELENIM PIJACAMA

KORIŠĆENJE PIJAČNOG PROSTORA NA PAZARNI DAN

12.1  Rezervacija prodajnog mjesta na Zelenoj pijaci…………………………………15,00 KM/mjesečno

              12.2 Placarina na Zelenoj pijaci……………………………………………………………………5,00 KM/ po ulazu

              12.3 Parking na Zelenoj pijaci………………………………………………………………………1,00KM/h

KORIŠĆENJE PIJAČNOGA PROSTORA ZA SEZONSKU KUPOPRODAJU VOĆA I POVRĆA

12.4       Prodaja iz vlastitog putničkog vozila………..………………………………………………………………..2,00 KM

 1. Prodaja iz vlastitog kombija…………………………………………………………………………….5,00 KM
  1. Prodaja sa kamiona do 5 tona nosivosti-dnevno…………………………..10,00KM/kamionu
  1. Prodaja sa kamiona preko 5 tona nosivosti-dnevno………………………15,00KM/kamionu
  1. Kupovina sa vlastitim kombijem ili kedi vozilom………………………………….10,00 KM/vozilo
  1. Kupovina sa kamionom do 5 tona nosivosti – dnevno………………………….20,00 KM/vozilo

12.10    Kupovina sa kamionom preko 5 tona nosivosti – dnevno……………………..30,00 KM/vozilo

 1. CIJENE KORIŠĆENJA JAVNIH POVRŠINA ZA OBAVLJANJE          DJELATNOSTI OD STRANE PRAVNIH I FIZIČKIH LICA
 1. Korištenje javnih površina u urbanim zonama naselja (trotoari, pješačke staze, zelene površine, parkovske površine i druge javne površine) za obavljanje djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovine, piljare, tezge, zabava, parkiranja, odlaganja i drugi vidovi zauzimanja javnih površina) od strane pravnih i fizičkih lica………………………………………………………………………….0,20KM/m2površine dnevno
  1. Korištenje javnih površina van naseljenih mjesta za obavljanje djelatnosti (ugostiteljstvo, trgovine, piljare, tezge, zabava, parkiranja, odlaganja i drugi vidovi zauzimanja javnih površina) od strane pravnih i fizičkih lica………………………………………………………………………….0,10KM/m2 površine dnevno

NAPOMENA: Na zahtjev zainteresirane stranke, ovakav način korištenja javnih površina odobrava  JKP «ČISTOĆA» doo Čelić uz prethodnu saglasnost nadležnoga općinskoga organa. Ovakav način korištenja javnih površina odobrava se samo u izuzetnim slučajevima. Ako stranka bez odobrenja koristi ili je koristila javnu površinu dužna je za taj period korištenja uplatiti JKP «ČISTOĆA» doo Čelić odgovarajući iznos obračunat na osnovu gore navedenih cijena.

C/ Ostaleorganizacionejedinice

 1. CIJENE RADNE SNAGE I MEHANIZACIJE  U OBAVLJANJU KOMUNALNIH USLUGA

RADNA SNAGA

 1. VKV radnik………………………………………………………………………..12,00KM/satu
  1. KV radnik…………………………………………………………………………..10,00KM/satu
  1. NK radnik …………………………………………………………………………..8,00KM/satu

MEHANIZACIJA

 1. Autosmećara-efektivni sat……………………………………………………..120KM/satu
  1. Autosmećara-čekanje, zastoj……………………………………………………35KM/satu
  1. Rovokopač skip JCB 4CX (za treća lica)………………………………………….100KM/h
  1. Rovokopač skip JCB 4CX (za općinu)………………………………………………70KM/h
  1. Specijalno vozilo VOMA efektivni sat…………………………………………………120KM/h
  1. Specijalno vozilo VOMA izlazak na teren……………………………………………..30KM/h
  1. Specijalno vozilo za čišćenje snijega ………………………………………… po ugovoru

 NAPOMENA: U okviru navedenih cijena pod stavkama 15.1. do 15.3. uračunati su odgovarajući doprinosi i porezi na radnu snagu. U cijene iskazane pod tačkama 15.4. do 15.9. uključen je porez na dodatu vrijednost.

Ova Odluka će se početi primjenjivati od dana dobijanja saglasnosti od strane Općinskog vijeća Čelić.

Broj: 01-22-1/15

Čelić: 09.10.2015. godine

                V.D.  Direktor:                                                                                  Predsjednik Nadzornog odbora:

      _______________________                                                         _________________________________

           Nermin Smajić, dipl.ecc                                                                            Zejćirović Zemir, dipl.ing.maš.