Na osnovu člana 11. Zakona o Javnim preduzećima (Sl. novine FBiH br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine TK” br. 4/19, 4/20, 11/20, 5/21) , člana 63. stav 9. Statuta JKP „Čistoća“ doo Čelić, člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JKP „Čistoća“ doo (broj:02-731/21 od 06.08.2021. godine),  Direktor JKP „Čistoća“ doo raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Rukovodilac radne jedinice za uređivanje i održavanje zelenih rekracionih i drugih javnih površina, javnih parking i pijačnog prostora – 1 (jedan) izvršilac-na neodređeno
 2. Radnik na održavanju javnih površina, naplata i organizacija parkiranja – 2 (dva) izvršioca- na neodređeno

Na radna mjesta može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 • Da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list)
 • Da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
 • Da je kandidat zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto
 • Da se protiv njih ne vodi krivični postupk  
 • Da  nije obuhvaćen odredbom člana IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uslovi:

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidat mora imati završenu minimalno SSS saobraćajnog ili drugog tehničkog smjera (dokaz: Diploma o završenoj školskoj spremi), radno iskustvo 2 godine nakon sticanja SSS
 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2. kandidat mora imati završenu minimalno SSS III stepen, društvenog, tehničkog ili nekog drugog smijera (dokaz: Diploma o završenoj školskoj spremi)

Radni zadaci za mjesto pod rednim brojem 1.:

 • Zamjenjuje šefa tehničkog sektora za vrijeme njegove odsutnosti ili spriječenosti u obavljanju funkcije u granicama pismenog ovlaštenja šefa tehničkog sektora,
 • Predlaže sistem rada u ovoj radnoj jedinici i organizuje poslove u istoj;
 • Prati izvršenje mjesečnih planova rada i učestvuje u njihovom donošenju;
 • Formira ekipe za rad i upućuje ih na teren;
 • Kontroliše rad ekipa na terenu;
 • Izrađuje programe za ozelenjavanje javnih i drugih površina;
 • Vodi i organizuje poslove oko održavanja zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina;
 • Rukovodi poslovima oko podizanja i obnavljanja zelenih površina;
 • Stara se o održavanju vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije;
 • Izrađuje godišnje planove održavanja zelenih i dr.javnih površina;
 • Organizuje rad na pijacama;
 • Prikuplja i evidentira primjedbe korisnika pijačnog prodajnog prostora i organizuje njihovo otklanjanje;
 • Odgovoran je za praćenje i provođenje zakona iz oblasti pijačne delatnosti;
 • Vrši kontrolu prodaje pijačnog prostora;
 • Vodi brigu i kontroliše realizaciju zaključenih ugovora na pijaci za tekući period;
 • Vodi računa da budu obezbijeđeni opći sanitarno-higijenski uslovi u pogledu izgradnje i uređenja pijaca, snabdijevanja vodom, odvoda otpadnih voda, uklanjanja čvrstih otpadnih materijala;
 • Izrađuje godišnji program rada i održavanja pijaca najkasnije do 31.12. tekuće godine za narednu godinu;
 • Sačinjava operativne planove i programe rada i podnosi izvještaje o njihovom izvršenju;
 • Predlaže šefu tehničkog sektora nabavku sredstava rada za sljedeću godinu, a na osnovu praćenja realizacije rada u tekućoj godini;
 • Planira nabavku potrebnih količina posipnog materijala za zimsku službu i vodi računa o iskorištenju i uskladištenju istog
 • Vodi radne sate zaposlenih u ovoj radnoj jedinici;
 • Odgovoran je za primjenu propisa zaštite od požara, te nabavku opreme i sredstava za rad vezano za protupožarnu zaštitu;
 • Odgovoran je za osposobljavanje i vježbanje zaposlenika u rukovanju sredstvima za rad i sredstvima za gašenje požara;
 • Odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara na radnom mjestu;
 • Odgovoran je za servisiranje i ispitivanje ispravnosti uređaja za gašenje požara
 • Provjerava znanje zaposlenika u pogledu rukovanja aparatima i opremom za zaštitu od požara;
 • Stara se o primjeni zakonskih propisa iz oblasti zaštite na radu (HTZ);
 • Organizira rad na javnim parkiralištima, redovno održavanje i uređenje parkirališta;
 • Učestvuje u pripremi Pravilnika o organizaciji održavanja i uređenja javnih parkirališta;
 • Učestvuje u pripremi cjenovnika usluga javnih parkirališta;
 • Radi i druge poslove po nalogu direktora društva, u skladu sa stručnom spremom, znanjima i sposobnostima.

Radni zadaci za mjesto pod rednim brojem 2.:

 • Održava javne površine Općine Čelić, u mjestima u kojima preduzeće obavlja djelatnost;
 • Radi složenije poslove na održavanju javnih površina po uputstvima rukovodioca radne jedinice;
 • Angažuje se u radu zimske službe po nalogu rukovodioca radne jedinice;
 • Radi na postavljanju i popravkama vertikalne saobraćajne signalizacije;
 • Vrši naplatu i kontrolu naplate parkinga;
 • Čišćenje i uređenje površine parkinga;
 • Postavljanje oznaka za pozicije parkinga;
 • Regulacija prometa- organiziranje parkiranja;
 • Obavještava odgovorno lice o nepoštovanju pravila parkiranja i drugih pravila;
 • Obavlja i druge poslove iz djelatnosti Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

Potrebna dokumentacija:

 1. CIPSOV-a prijava prebivališta
 2. Lična karta (ovjerena kopija)
 3. Rodni list – izvod iz matične knjige rođenih
 4. Uvjerenje o državljanstvu
 5. Diploma ( ovjerena kopija)
 6. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka
 7. Ovjerena izjava  da  nije obuhvaćen odredbom člana IX  stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 8. Dokaz o traženom radnom iskustvu.
 9. Kopija žiroračuna    (dostaviti prije potpisivanja Ugovora)
 10. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti prije potpisivanja Ugovora)

Kandidati su dužni uz dokumentaciju dostaviti i prijavu (ime /ime jednog roditelja/ i prezime, adresa, broj telefona, e-mail, stupanj stručne spreme i zvanje, kratka biografija i naziv radnog mjesta za koje se provodi procedura prijema u radni odnos). Dokumentacija koja se prilaže može biti original ili ovjerena fotokopija, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim Konkursom.

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ doo Čelić, ul. Alije Izetbegovića 53-2, 75246 Čelić, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs – NE OTVARAJ“.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa bit će obavljen intervju.

KONKURS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme