Broj: 03-______/20

Datum:24.11.2020. godine    

Na osnovu člana 11. Zakona o Javnim preduzećima (Sl. novine FBiH br. 8/05, 81/08 i 22/09), člana 63. stav 9. Statuta JKP „Čistoća“ doo Čelić, člana 4., člana 23., poglavlja V Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JKP „Čistoća“ doo, Odluke o raspivanju javnog konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JKP „Čistoća“ doo Čelić br: 03-1017/20 od  20.11.2020 godine, a zbog očigledne tehničke greške u tekstu konkursa, Direktor JKP „Čistoća“ doo objavljuje:

ISPRAVKU KONKURSA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

U konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme objavljenom u Dnevnom listu 24.11.2020 godine i na web stranici JKP „Čistoća“ doo Čelić dana 24.11.2020 godine, objavljuje se ispravka konkursa i to u dijelu POSEBNI USLOVI:

  • Sručna sprema i smjer: SSS III stepen, KV vodoinstalater i ostala srodna zanimanja
  • Potpisana i ovjerena izjava kandidata da nije kažnjavan/a i da se protiv njega ne vodi krivičan postupak
  • Broj izvršilaca: 1

Ostali dijelovi konkursa ostaju nepromjenjeni. Kandidati koji su se na konkurs prijavili prije objave ove ispravke nisu se dužni ponovo prijavljivati na konkurs i dostavljati novu dokumentaciju.

Javni konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – KV vodoinstalater ostaje otvoren do 04.12.2020 godine.

                                                                                                                    Direktor

                                                                                                        ____________________

                                                                                                        Smajić Nermin, dipl. ecc

ISPRAVKA KONKURSA za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.