Broj: 03-______/20

Datum: 20.11.2020. godine   

Na osnovu člana 11. Zakona o Javnim preduzećima (Sl. novine FBiH br. 8/05, 81/08 i 22/09), člana 63. stav 9. Statuta JKP „Čistoća“ doo Čelić, člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JKP „Čistoća“ doo, a na osnovu ukazanih potreba, Direktor JKP „Čistoća“ doo raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. KV vodoinstalater – 1 (jedan) izvršilac-na neodređeno 

Na radna mjesta može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 • Da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list)
 • Da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)

Posebni uslovi:

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1. kandidat mora imati završenu minimalno osnovnu školu (dokaz: Diploma o završenoj školskoj spremi)
 • Potpisana i ovjerena izjava kandidata da nije kažnjavan/a i da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Radni zadaci za mjesto pod rednim brojem 1.:

Vrši sve potrebne poslove na održavanju  postojećih vodovodnih mreža

-Vrši kontrolu ispravnosti mreže i daje prijedloge o eventualnim rekonstrukcijama na vodovodnim mrežama

-Otklanja kvarove na vodovodnim mrežama

-Obavlja poslove na izgradnji novih vodovodnih mreža

-Vrši očitavanje vodomjera   

-Kontroliše rad i ispravnost vodomjera korisnika

-Otkriva skrivene kvarove na vodovodnim mrežama i sistemima

-Izvodi nove priključke na mrežama

-Radi i druge poslove po nalogu šefa tehničkog sektora

Potrebna dokumentacija:

 1. CIPSOV-a prijava prebivališta
 2. Lična karta (kopija)
 3. Rodni list (orginal ili ovjerena kopija)
 4. Uvjerenje o državljanstvu (orginal ili ovjerena kopija)
 5. Ovjerena kopija diploma
 6. Kopija žiroračuna    (dostaviti po potpisivanju Ugovora)
 7. Ljekarsko uvjerenje (dostaviti po potpisivanju Ugovora)

Kandidati su dužni uz prijavu, dostaviti i kratku biografiju, adresu i kontakt telefon. Kandidati su dužni da uz prijavu prilože originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim Konkursom.

Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili preporučeno poštom u zatvorenoj koverti na adresu: Javno komunalno preduzeće „Čistoća“ doo Čelić, ul. Zlatnih ljiljana bb, 75246 Čelić, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs – NE OTVARAJ“.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa bit će obavljen intervju.

Dostavljeno:

 1. Arhiva
 2. Dnevne novine
 3. Komisija za prijem u radni odnos-dosije 

                Direktor 

    ____________________

    Smajić Nermin, dipl. ecc

Konkurs za popunu radnog mjesta

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.